Najstarsze dokumenty o rodzinie Dmochowskich

Prowadzenie badań genealogicznych to zajęcie w którym nie wszystko zależy od poszukującego. Stopień zachowania się dokumentów, które mogą być źródłem badań to bardzo ważmy element. Część z genealogów rodzinnych swoje poszukiwania kończy w XIX wieku, gdyż wcześniejsze dokumenty zostały zniszczone. W parafii czyżewskiej można korzystać z dokumentów metrykalnych, które zachowały się w większości XVIII wieku i fragmentarycznie z końcówki wieku XVII. Zachowanie dokumentów sądowych, w przypadku ziemi nurskiej, pozwala przedłużyć okres objęty badaniem o kolejne lata.

Zdarzają się jednak niezwykłe odkrycia, które pozwalają w badaniach rodzinnej genealogii sięgnąć jeszcze dalej. Szansa na odkrycie kolejnych pokoleń przodków jest marzeniem każdego genealoga amatora. O dziwo o sukcesie poszukiwań w aktach sądowych ziemi nurskiej dotyczącej rodziny Dmochowskich zadecydował Wielmożny Antoni Godlewski, który w 1778 roku do akt sądowych Nurskich Grodzkich Wieczystych postanowił wpisać znalezione w „dawniejszych dokumentach z ksiąg ziemskich i grodzkich nurskich przed zgorzeniem”. Dzięki jego zapobiegliwości możemy dziś przeczytać 55 dokumentów, z których najstarsze dotyczą roku 1609. Zachowane wpisy dotyczą wsi Dmochy-Wochy, Dmochy-Przeczki i Ołdaki-Wielki-Brok oraz inne pobliskie miejscowości.

W dokumentach można natknąć się na przedstawicieli rodzin Ołdakowskich, Pieńkowskich, Dmochowskich – jednak to tych ostatnich w przetłumaczonych przez Adama Dobkowskiego, prowadzącego portal www.szlachtapolnocnegomazowsza.pl jest najwięcej.

PROJEKT PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA to źródła do historii i genealogii szlachty północnego Mazowsza, a także zbiór nazwisk, gniazd, herbów, przydomków. Na portalu publikowane są stare fotografie i budowana jest Wielka Baza Genealogiczna. Autor portalu publikuje szereg wcześniej niepublikowanych dokumentów i udziela pomocy w poszukiwaniach przodków i tłumaczeniach.

Zapraszamy do wnikliwej analizy poniżej wyszczególnionych dokumentów. Mam nadzieję, że lektura regestów pozwoli nie jednemu z czytających pogłębić wiedzę o swoich odległych przodkach.

Źródło: AGAD, Nurskie Grodzkie Wieczyste sygn. 37, k. 513-532

użyte skróty: złp. – złoty polski

Tłumaczenie niepewne zaznaczono kursywą

_____________________________________________________________

Działo się we wtorek najbliższy po Niedzieli Siedemdziesiątnicy, mianowicie 17. lutego roku Pańskiego 1778.

Oblata dokumentów dotyczących dóbr Dmochy-Wochy i [Dmochy-]Przeczki oraz Ołdaki-Wielki-Brok oraz innych, przed zgorzeniem ksiąg tak ziemskich jako i grodzkich nurskich ze starszych ksiąg wydobytych i odnalezionych

Do urzędu niniejszego grodzkiego nurskiego osobiście przyszedłszy Wielmożny Antoni Godlewski podał do oblaty dawniejsze dokumenty z ksiąg ziemskich i grodzkich nurskich przed zgorzeniem ksiąg zawierające informacje kto je czytał zgodnie z aktami, jakie pieczęcie przyłożono i jakie wprowadzono poprawki, jako też takie, w których nie ma informacji kto je czytał podług akt wówczas z innych grodów wynalezione na dobra niżej wyrażone służące w tej osnowie:

1.

Działo się w Nurze we wtorek najbliższy po święcie Nawrócenia Świętego Pawła roku Pańskiego 1609. 

Szlachetny Wojciech niegdy Felixa Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków i Drewnowa-Przydanowa dziedzic zastawia Szlachetnemu Wincentemu niegdy Mikołaja Dmochowskiego synowi, z Dmochów-Starych [czyli] Mrozów  część swoją, nierychomą, ojczystą przez przodków swoich od Szlachetnych Dmochowskich [zwanych] Końborki nabytą, leżącą w dobrach Dmochy-Mrozy-Markowina między miedzami  Szlachetnego Jana z jednej i Szlachetnego Franciszka Dmochowskich z drugiej strony w sumie 50 kop groszy polskich.

Wypisał z ksiąg Zaręba.

2.

Działo się w Nurze w poniedziałek najbliższy, w samo święto Śwętego Wojciecha Biskupa roku Pańskiego 1623.

Szlachetny Mikołaj niegdy Jakuba Ołdakowskiego na Wielkim-Broku zastawia Szlachetnemu Janowi niegdy Stanisława z Dmochów-Przeczków trzy morgi roli [to jest] osiemnaście zagonów rozpoczynające się od granicy dmochowskiej i ciągnące się do miejsca zwanego Przecze między miedzami Jakuba Ołdakowskiego z jednej i Macieja Ołdakowskiego z drugiej strony, leżące w dobrach Ołdaki, w sumie 10 kop groszy.

3.

Działo się w Nurze w poniedziałek, w przedzdzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny roku Pańskiego 1623.

Szlachetny Piotr niegdy Sebastiana Ołdakowskiego wicewojewody nurskiego [syn] zastawia Szlachetnemu Janowi niegdy Stanisława Dmochowskiego z Przeczków trzy morgi roli płoski [zwanej] Klinowa, to jest dwanaście zagonów jarych rozpoczynających się od granicy Dmochowskich-Przeczków tak jak wytyczono wzdłuż granicy innych Ołdakowskich i dzierżawy Pieńkowskich z Żaków, leżące w dobrach Ołdaki nad Wielkim-Brokiem. 

Zgodność z wpisem w księdze potwierdza Dmochowski

4.

Działo się w Nurze we środę najbliższą po święcie Zesłania Ducha Świętego roku Pańskiego 1626. 

Szlachetna Małgorzata córka niegdy Andrzeja z Pieńków, pozostała wdowa po niegdy Janie Dmochowskim z Dmochów-Przeczków, teraz zaś żona Szlachetnego Jakuba Załuski ceduje Szlachetnemu Wojciechowi niegdy Stanisława Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków prawo do zawieńca po tymże wyżej wyrażonym pierwszym mężu w dobrach wyżej wyrażonych Dmochy-Przeczki. 

Zgodność z wpisem w księdze potwierdza Dmochowski ręką własną.

5.

Działo się w Nurze w sobotę najbliższą przed świętem Świętej Małgorzaty Dziewicy roku Pańskiego 1626.

Szlachetny Wojciech niegdy Stanisława Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków kwituje Szlachetnego Wojciecha niegdy Jana Dmochowskiego stamtądże z siedmiu kop i czterdziestu groszy polskich długu pewnego z dzierżawy pewnych trzech morg roli miary chełmińskiej leżących na dobrach Dmochy-Przeczki trzema zapisami odrębnymi przez niegdy Szlachetnego Stanisława Dmochowskiego ojca zeznającego niegdy Szlachetnemu Janowi Dmochowskiemu ojcowi wyżej wyrażonego Wojciecha Dmochowskiego zapisanych.

Z ksiąg grodzkich nurskich przepisał i zgodność z aktami potwierdza Bogucki ręką własną

6.

Działo się w Nurze we wtorek najbliższy przed świętem Najświętszego Ciała Chrystusa roku Pańskiego 1636.

Szlachetny Bartłomiej syn Wojciecha Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków dziedzic zrzeka się na rzecz Szlachetnego Jerzego syna Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego stamtądże dzierżawy pewnych trzech morg roli, czyli 12 zagonów jarych rozpoczynających się od części kupionej należącej do spadkobierców niegdy Szlachetnego Pawła [zwanego] Kiszka Dmochowski i ciągnących się do morg Dmochowskich [zwanych] Przeczki między miedzami Pieńkowskich z jednej i tegoż Wojciecha Dmochowskiego ojca tegoż Jerzego z drugiej strony leżące na dobrach Ołdaki nad Wielkim-Brokiem, przez Szlachetnego Piotra niegdy Sebastiana Ołdakowskiego niegdy Szlachetnemu Janowi Dmochowskiemu synowi Stanisława w sumie 10 kop [groszy] polskich sposobem zastawy zapisane, następnie po tymże wyżej wyrażonym Janie Dmochowskim z tego świata zeszłym na wyżej wyrażonego Wojciecha syna tegoż Stanisława Dmochowskiego, zaś brata tegoż [Jana] spadłe, nareszcie przez tegoż Wojciecha Dmochowskiego na tegoż zeznającego przeniesione.

Z ksiąg grodzkich nurskich przepisał wiernie Bogucki ręką własną.

7.

Działo się w Nurze we wtorek po III Niedzieli Wielkiego Postu roku Pańskiego 1641.

Szlachetny Paweł niegdy Jana Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków dziedzic zastawia Szlachetnemu Wojciechowi niegdy tegoż Jana synowi, bratu swemu rodzonemu Dmochowskiemu z tychże Dmochów dziedzicowi trzy zagony roli miary chełmińskiej, czyli w każdym polu po jednej mordze, a zatem w pierwszym polu jedna morga na przeciwko Ołdakom rozpoczynająca się od pięciu zagonów ozimych i kończąca się sześcioma zagonami ozimymi od gościńca Andrzejewskiego do granicy Dmochowskiej; także w innym polu morgę jedną czyli połtrzecia zagonów jarych rozpoczynających się od drogi Andrzejewskiej i ciągnących się do granicy Podłużnej między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i Ozerkownej z drugiej strony; także trzecią morgę czyli trzy zagony ozime w polu Podłużnym ciągnące się od granicy Pieńkowskiej do łąki między miedzami tych jak wyżej, leżące na dobrach Dmochy-Przeczki, w sumie 9 kop [groszy] polskich.

Zgodność z wpisem w księdze stwierdzam Sienicki ręką własną

8.

Działo się w Nurze we wtorek najbliższy, w przedzień święta Świętej Elżbiety roku Pańskiego 1642.

Szlachetny Adam niegdy Józefa Ołdakowskiego z Ołdaków nad Wielkim-Brokiem dziedzic daruje Szlachetnemu Bartłomiejowi niegdy Maciejowi Dmochowskiego z Dmochów-Mrozów dwie morgi roli miary chełmińskiej w polu Wielkim na przeciwko Dmochów płoskę, tj. trzy zagony jare roli ciągnące się od granicy Dmochowskiej tak jak te dwie morgi biegną między miedzami Szlachetnych Walentego z jednej i Mikołaja Ołdakowskiego z drugiej strony, leżące na dobrach Ołdaki-Wielki-Brok.

9.

Działo się w Nurze we wtorek najbliższy po święcie Obrzezania Chrystusa Pana roku Pańskiego 1646.

Szlachetny Jerzy niegdy Wojciecha po Stanisławie Dmochowskim z Dmochów-Przeczków zrzeka się na rzecz Szlachetnego Marcina niegdy Macieja Dmochowskiego z Dmochów tychże dzierżawy pewnych trzech morg roli miary chełmińskiej, tj. 12 zagonów jarych leżących w dobrach Ołdaki nad Wielkim Brokiem  zastawionych niegdy Szlachetnemu Janowi po Stanisławie Dmochowskim stryjowi zeznającego przez niegdy Szlachetnego Piotra po Sebastianie Ołdakowskim w sumie 20 złp. w poniedziałek, w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1623 przed aktami grodzkimi nurskimi.

Zgodność [stwierdzam] Dmochowski

10.

Działo się w Nurze w czwartek najbliższy nazajutrz święta Świętego Leonarda Wyznawcy roku Pańskiego 1646.

Szlachetny Krzysztof niegdy Piotra Gąseckiego w Ołdakach nad Wielkim Brokiem dziedzic zastawia Szlachetnym Maciejowi niegdy Michała i Mateuszowi synowi Macieja Pieńkowskim w polu na przeciwko Pieńków płoskę swoją w miejscu zwanym Nowiny, rozpoczynającą się od Rowu i ciągnącą się do granicy Pieńkowskiej między miedzami spadkobierców niegdy Wojciecha Ołdakowskiego z jednej i spadkobierców niegdy Piotra Ołdakowskiego z drugiej strony leżącą na dobrach Ołdaki nad Wielkim Brokiem, w sumie 50 złp.

Przeczytane z ksiąg przez Ołtarzewskiego.

11.

Działo się w Nurze we wtorek, nazajutrz święta Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela roku Pańskiego 1647.

Wielmożny Krzysztof niegdy Piotra Gąseckiego z Ołdaków dziedzic zastawia Szlachetnemu Maciejowi niegdy Michała Pieńkowskiego z Pieńków-Wielkich w polu do teraz ugorowym w Nowinach pięć morg roli miary chełmińskiej ciągnące się od dzierżawy Szlacheckiej między granicą Ołdakowską z jednej i spadkobierców niegdy Szlachetnego Wojciecha Ołdakowskiego z drugiej strony (z których do płacenia podatku nie jest zobowiązany) , leżące w dobrach Ołdaki-Wielki-Brok, w sumie 50 złp.

Stwierdzam zgodność z wpisem w księdze Dmochowski ręką własną

12.

Działo się w Nurze w piątek najbliższy po święcie Świętych Jedenastu Tysięcy Dziewic roku Pańskiego 1647.

Szlachetna Maryna córka niegdy Stanisława po Zygmuncie Pieńkowskim, żona niegdy Stanisława Białego, teraz zaś żona Szalchetnego Jerzego Dmochowskiego daruje Szlachetnemu Jakubowi niegdy Macieja po wyżej wyrażonym Zygmuncie Pieńkowskim z Pieńków-Wielkich bratu swemu stryjecznemu wszystkie swe dobra ruchome i nieruchome leżące leżące na dobrach Pieńki-Żaki, -Sobotki, –Hariukowina, Zielazy-Brokowo.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich.

13.

Pod tym samym dniem.

Szlachetna Maryna córka niegdy Stanisława po Zygmuncie Pieńkowskim, żona niegdy Stanisława Białego, teraz zaś żona Szalchetnego Jerzego Dmochowskiego ceduje Szlachetnemu Jakubowi niegdy Macieja po wyżej wyrażonym Zygmuncie Pieńkowskim z Pieńków-Wielkich bratu swemu stryjecznemu dzierżawy wszystkie zastawne leżące w dobrach Pieńki-Wielkie, -Sobotki oraz Zielazy-Brokowo, niegdy wyżej wyrażonemu Stanisławowi i Zygmuntowi Pieńkowskim ojcowi i dziadowi zeznającej przez różne osoby i w różnych sumach zastawione i scedowane.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich.

14.

Pod tym samym dniem.

Szlachetny Jerzy syn Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków zapisuje Szlachetnej Marynie córce niegdy Stanisława Pieńkowskiego, żonie niegdy Stanisława Białego, do teraz zaś swojej żonie ze wszystkich swych dóbr 9 kop [groszy] polskich.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich, zgodność wszystkich z księgami [stwierdzam] Zaręba. Miejsce pieczęcie.

15.

Działo się w Nurze w poniedziałek, nazajutrz święta Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny roku Pańskiego 1648.

Szlachetny Wojciech niegdy Jana Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków zastawia Szlachetnemu Wojciechowi niegdy Stanisława Dmochowskiego stamtądże w polu na przeciwko Pieńków trzy zagony ozime roli z łąką rozpoczynające się od drogi Andrzejewskiej, ciągnące się do granicy Wochowskiej między miedzami Szlachetnych Pieńkowskich z jednej i Doroty Dmochowskiej żony Nienałtowskiego z drugiej strony, leżące na dobrach Dmochy-Przeczki w sumie 6 złp. 

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich. Zgodność z księgą stwierdzam Godlewski. Poprawiłem Bogucki ręką własną. Miejsce pieczęci.

16.

Działo się w Nurze we wtorek najbliższy po IV Niedzieli Wielkiego Postu roku Pańskiego 1648.

Szlachetny Florian niegdy Stanisława Dmochowskiego z Dmochów-Wochów-Starejwsi zastawia Szlachetnemu Maciejowi niegdy Bartłomieja Dmochowskiego stamtądże wszystkie swe dobra spadłe na tegoż zeznającego po niegdy Szlachetnym Adamie niegdy Pawła Dmochowskiego stryju swoim z tego świata zeszłym, leżące na dobrach Dmochy-Wochy w sumie 6 złp. 

Zgodność z księgą stwierdzam Sienicki ręką własną.

17.

Działo się w Nurze w piątek najbliższy po IV Niedzieli Wielkiego Postu roku Pańskiego 1648.

Szlachetny Mateusz niegdy Stanisława Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków zastawia Szlachetnemu Wojciechowi niegdy Stanisława Dmochowskiego stamtądże w polu na przeciwko Ołdaków dwa zagony jare roli rozpoczynające się od drogi Andrzejewskiej, ciągnące się do granicy Wochowskiej między miedzami Szlachetnego Floriana z jednej i spadkobierców niegdy Bartłomieja Dmochowskiego z drugiej strony; także jeden zagon jary roli rozpoczynający się i ciągnący się i między miedzami tych co wyżej; także w trzecim miejscu jeden zagon jary roli rozpoczynający się od drogi Młyńskiej i ciągnący się do granicy Ołdakowskiej i między miedzami jak wyżej; także w czwartym miejscu trzy zagony jare roli rozpoczynające się od drogi i ciągnące się do drogi oraz między miedzami jak wyżej, leżące w dobrach Dmochy-Przeczki, w sumie 9 złp.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich. Zgodność z księgą stwierdzam Zaremba. Poprawiłem Zakrzewski. Miejsce pieczęci.

18.

Działo się w Nurze w piątek najbliższy po II Niedzieli Wielkiego Postu roku Pańskiego 1649.

Szlachetny Wojciech niegdy Jana Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków zastawia Szlachetnemu Wojciechowi niegdy Stanisława Dmochowskiego stamtądże w polu na przeciwko Pieńków dwa zagony jare roli rozpoczynające się od granicy Wzdłużnej i ciągnące się do drogi Andrzejewskiej między miedzami Łaniowską z jednej i tegoż wierzyciela z drugiej strony; także w innym miejscu tego pola trzy i pół zagonów jarych roli rozpoczynających od wyżej wyrażonej granicy Dłużnej i ciągnących się do drogi Andrzejewskiej między miedzami Ozerowską z jednej i wyżej wyrażonego wierzyciela leżące na dobrach Dmochy-Przeczki, w sumie 6 kop [groszy] polskich.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich. Czytane podług akt przez Ołtarzewskiego. Poprawiłem Zakrzewski. Miejsce pieczęci.

19.

Działo się w Nurze we wtorek najbliższy po I Niedzieli po Wielkanocy roku Pańskiego 1649.

Szlachetny Jerzy Dmochowski Szlachetnej Marianny Pieńkowskiej, żony niegdy Stanisława Białego, aż do teraz mąż zapisuje tejże zonie swej na połowie swych dóbr leżących na Dmochach-Przeczkach sumę 100 złp. po odebraniu posagu oraz 10 złp. jako przywianek.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich. Stwierdzam zgodność z wpisem w księdze Ołtarzewski. Poprawiłem Zakrzewski. Miejsce pieczęci.

20.

Szlachetny Florian niegdy Stanisława Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków daruje Szlachetnemu Wojciechowi niegdy Stanisława Dmochowskiego stamtądże w polu na przeciwko Ołdaków teraz  ozimym w czterech miejscach po jednym zagonie ozimym roli z łąką w każdym [miejscu] rozpoczynających się od granicy Ołdakowskiej i ciągnące się do gościńca Andrzejewskiego między miedzami tegoż Wojciecha Dmochowskiego  z jednej i Szlachetnego Mateusza Dmochowskiego brata zeznającego; także w innym polu [zwanym] Szrzednie w przyszłości ugorowym również w czterech miejscach podobnie w każdym z tych miejsc po jednym zagonie ozimym roli rozpoczynających się we wszystkich tych czterech miejscach od granicy Podłużnej i ciągnących się do drogi Andrzejewskiej między miedzami tegoż obdarowywanego i brata zeznającego jak w pierwszym polu; także w trzecim polu Podłużnym na przyszły rok jarym jeden zagon roli rozpoczynający się od granicuncula tegoż pola Podłużnego w połowie dzielącego się i ciągnący się do granicy Pieńkowskiej między miedzami Szlachetnych Mateusza i Andrzeja Pieńkowskich z jednej i wyżej wyrażonego Macieja Dmochowskiego brata zeznającego z drugiej strony; także w tym polu trzy zagony ozime roli rozpoczynające się dróżki przez te pole do wsi Dmochy-Przeczki biegnącej i ciągnące się do Smug seu Uwrocia między miedzami Szlachetnych Pawła Godlewskiego z jednej i wyżej wyrażonego brata zeznającego z drugiej strony; także w trzecim miejscu w tymże polu trzy zagony ozime roli z łąką i sadzawką na przeciwko tychże zagonów leżącą rozpoczynające się od granicy Wochowskiej i ciągnące się do granicy Łubskiej między miedzami Szlachetnego Pawła Godlewskiego z jednej i wyżej wyrażonego brata zeznającego z drugiej strony, leżące na dobrach Dmochy-Przeczki.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich. Poprawiłem Bogucki. Miejsce pieczęci.

21.

Działo się w Nurze w poniedziałek, nazajutrz święta Najświętszej Trójcy roku Pańskiego 1652.

Szlachetny Wojciech niegdy Jana Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków zastawia Szlachetnemu Jerzemu synowi Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego bratankowi swemu siedlisko z ogrodem i łąką rozpoczynające się czterema zagonami ozimymi od drogi biegnącej przez wieś i kończące się pięcioma zagonami ozimymi przy granicy Wochowskiej między miedzami Krzysztofa z jednej i Wojciecha z drugiej Dmochowskich, leżące na dobrach Dmochy-Przeczki, w sumie 20 złp.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich. Stwierdzam zgodność z wpisem w księdze Zakrzewski. Poprawiłem Zakrzewski. Miejsce pieczęci.

22.

Działo się w Nurze w czwartek w oktawie święta Najświętszego Ciała Chrystusa roku Pańskiego 1652.

Szlachetny Wojciech niegdy Jana Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków daruje Szlachetnemu Andrzejowi niegdy Tomasza Pieńkowskiego z Pieńków-Wielkich i Dmochów-Przeczków dziedziowi w polu na przeciwko Ołdaków obecnie ugorowym dwa zagony jare roli z łąką rozpoczynające się od gościńca Andrzejewskiego i ciągnące się do granicy Ołdakowskiej między miedzami Szlachetnych Krzysztofa Dmochowskiego z jednej i wyżej wyrażonego obdarowywanego z drugiej strony; także w polu średnim na przeciwko Żaków obecnie jarym pięć zagonów ozimych roli rozpoczynających się od gościńca Andrzejewskiego i ciągnących się do granicy Przeczków i między miedzami jak wyżej; także w innym miejscu tegoż pola jeden zagon ozimy roli rozpoczynający się i ciągnący jak w poprzednim miejscu między miedzami tegoż obdarowywanego z jednej i tegoż zeznającego z drugiej strony leżące na dobrach Dmochy-Przeczki.

Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Biały ręką własną

23.

Działo się w Nurze w poniedziałek najbliższy po święcie Świętej Małgorzaty Dziewicy roku Pańskiego 1652.

Szlachetny Wojciech niegdy Jana Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków zastawia Szlachetnemu Wojciechowi niegdy Stanisława Dmochowskiego z Dmochów tychże w polu na przeciwko Dmochów-Wochów aż do teraz ugorowym płoskę roli, tj. trzy zagony jare rozpoczynające się od gościńca Andrzejewskiego i ciągnące się do granicy Wochowskiej między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i Krzysztofa Dmochowskiego z drugiej strony leżące na dobrach Dmochy-Przeczki, w sumie 12 złp. 

24.

Działo się w Andrzejewie z powodu  czasu  rozbojów w Nurze i na mocy laudum sejmiku nurskiego w niedzielę najbliższą przed świętem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela roku Pańskiego 1653.

Szlachetny Wojciech niegdy Jana Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków zastawia Szlachetnemu Jerzemu synowi Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego stamtądże w polu aż do teraz ugorowym w Przeczach jedną morgę roli miary chełmińskiej czyli płoskę mającą trzynaście zagonów jarych rozpoczynającą się od granicy Ołdakowskiej i ciągnącą się do do granicy Dmochowskiej między miedzami Szlachetnych Krzysztofa Dmochowskiego z jednej i Jana Ołdakowskiego z drugiej strony, leżącą na dobrach Ołdaki nad Wielkim Brokiem, w sumie 7 kop [groszy] polskich.

Potwierdzam zgodność z wpisem i poprawienie Bogucki.

25.

Działo się w Nurze we wtorek, nazajutrz święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny roku Pańskiego 1663.

Szlachetna Maryna córka niegdy Macieja Sutkowskiego, pozostała wdowa z drugiego małżeństfwa po niegdy Szlachetnym Macieju Dmochowskim z Dmochów-Wochów kwituje Szlachetnego Wojciecha syna Szlachetnego Macieja Dmochowskiego z roszczeń co do rzeczy ruchomych mianowicie bydła, sukien, ubrań do dóbr niegdy wyżej wyrażonego męża swego wniesione razem z zawieńcem tejże w tychże dobrach Dmochy-Wochy [od?] niegdy wyżej wyrażonego męża należące.

Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Godlewski mierniczy ziemski nurski.

26.

Działo się w Nurze na mocy laudum sejmikowego nurskiego w sobotę najbliższą po święcie Świętego Franciszka Wyznawcy roku Pańskiego 1666.

Opatrzny Wojciech Platyński woźny generalny koronny przybrawszy sobie Szlachetnych Mateusza i Michała Dmochowskich zstąpił razem z nimi w poniedziałek najbliższy po święcie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny roku Pańskiego 1659 do dóbr Dmochy-Wochy i –Marki i wprowadził tamże w posiadanie części leżącej na tychże dobrach Szlachetnego Wojciecha syna Szlachetnego Macieja Dmochowskiego, która została mu darowana przez Szlachetnego Marka niegdy Marcina Zawistowskiego przed aktami grodzkimi nurskimi w poniedziałek najbliższy po święcie Wszystkich Świętych roku Pańskiego 1659, zaś na tegoż Szlachetnego Marka Zawistowskiego spadła po niegdy Szlachetnym Mateuszu po Stanisławie Dmochowskim bracie wujecznym z tego świata zeszłym.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich. Stwierdzam zgodność z wpisem w księdze Sienicki. Poprawiłem Zakrzewski. Miejsce pieczęci.

27.

Działo się w Nurze w piątek najbliższy po święcie Rozesłania Apostołów roku Pańskiego 1676.

Szlachetny Jan niegdy Stanisława Szulborskiego i Wojciech niegdy Michała po tymże Stanisławie Szulborskim swoim i Szlachetnego Kacpra i Jana Szulborskich braci swoich rodzonych imieniem kwitują Szlachetnego Wojciecha syna Macieja Dmochowskiego, Jana Sutkowskiego i Marka Zawistowskiego z 6 złotych węgierskich i 4 złp. z sumy 10 złotych węgierskich przez niegdy Szlachetnego Stanisława [zwanego] Byczyk Dmochowskiego niegdy Szlachetnemu Stanisławowi po Mikołaju Szulborskim czyli ojcowi i dziadowi zeznających zapisanej sposobem prostego długu.

Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Ołtarzewski.

28.

Działo się w Nurze w poniedziałek najbliższy po II Niedzieli po Wielkanocy roku Pańskiego 1680.

Szlachetny Kacper niegdy Macieja Pieńkowskiego z Pieńków-Wielkich daruje Szlachetnemu Janowi niegdy Andrzeja Sasinowskiego w Dmochach-Przeczkach mieszkającemu w polu aż do teraz jarym na przeciwko Andrzejewa całą część swoją; także w polu ugorowym jeden zagon jary roli rozpoczynający się od drogi Andrzejewskiej i ciągnący się do pola jarego między miedzami obdarowywanego z jednej i Wojciecha Dmochowskiego z drugiej strony, leżące na dobrach Dmochy-Przeczki.

29.

Działo się w Nurze w środę najbliższą po święcie Zesłania Ducha Świętego roku Pańskiego 1682.

Szlachetna Maryna córka niegdy Wojciecha Dmochowskiego, dóbr Dmochy-Przeczki dziedziczka, żona Szlachetnego Jana niegdy Andrzeja Sasinowskiego z Dmochów-Przeczków zastawia Szlachetnemu Pawłowi niegdy Marcina Dmochowskiego stamtądże w polu ugorowym pięć zagonów ozimych rozpoczynających się od gościńca Andrzejewskiego i ciągnących się do pola, między miedzami Szlachetnych Wojciecha z jednej i innego Wojciecha z drugiej strony Dmochowskich, leżące w dobrach Dmochy-Przeczki, w sumie 6 złp.

Przepisano z ksiąg grodzkich nurskich. Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Godlewski ręką własną.

30.

Działo się w Nurze w poniedziałek najbliższy w przeddzień święta Świętego Antoniego z Padwy roku Pańskiego 1684.

Szlachetna Maryna żona Szlachetnego Wawrzyńca Wierzejkowskiego oraz Szlachetna Zofia pozostała wdowa niegdy Szlachetnego Mateusza Kruszewskiego żona, córka niegdy Szlachetnego Andrzeja Chojnowskiego darują Szlachetnemu Wojciechowi niegdy Macieja Dmochowskiego z Dmochów-Wochów część po niegdy Szlachetnym Macieju Dmochowskim bracie swoim wujecznym spadłą.

Przepisane z ksiąg grodzkich nurskich. Stwierdzam zgodność z wpisem w księdze Ołtarzewski. Poprawiłem Zakrzewski. Miejsce pieczęci.

31.

Działo się w Nurze w czwartek najbliższy po święcie Zesłania Ducha Świętego roku Pańskiego 1685.

Szlachetna Agnieszka córka niegdy Tomasza Załuski, pozostała wdowa niegdy Szlachetnego Pawła Dmochowskiego żona z Dmochów-Przeczków kwituje Szlachetną Jadwigę córkę niegdy Marcina Dmochowskiego, żonę Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego stamtądże z zawieńca należącego się tejże zeznającej w dobrach Dmochy-Przeczki i innych po niegdy wyżej wyrażonym Szlachetnym Pawle Dmochowskim mężu swoim.

32.

Działo się w Brańsku w sobotę najbliższą przed VI Niedzielą po Wielkanocy roku Pańskiego 1690.

Wielmożni Szymon i Adrian niegdy Pawła Godlewskiego z Godlewa-Łubów dziedzice, powiatu nurskiego mieszkańcy darują Wielmożnemu Janowi niegdy tegoż wyżej wyrażonego Pawła Godlewskiego [synowi] starszemu bratu swemu rodzonemu wszystkie swe dobra nieruchome należące do tychże zeznających po ojcu, leżące w dobrach Dmochy-Przeczki.

Przepisano z ksiąg grodzkich starościńskich brańskich. Zgodność z wpisem w księdze potwierdzam Kruszewski. Poprawiłem Gąssowski Alexander Gąssowski dapifer ziemi bielskiej, podstarości i sędzia grodzki brański. Miejsce pieczęci.

33.

Działo się w Łomży we wtorek najbliższy po VI Niedzieli po Wielkanocy roku Pańskiego 1691.

Wielmożny Jan niegdy Pawła Godlewskiego z Godlewa-Łubów dziedzic, ziemi i powiatu nurskiego mieszkaniec daruje Szlachetnym Wojciechowi niegdy Macieja i Szymonowi synowi Jakuba Dmochowskim z Dmochów-Wochów dziedzicom część swoją spadłą po ojcu leżącą w dobrach Dmochy-Przeczki, która to część spadła również na Wielmożnych Szymona i Adriana Godlewskich braci zeznającego.

Przepisano z ksiąg grodzkich łomżyńskich. Czytane podług akt przez Łubę. Poprawiłem Wiśniewski ręką własną. Tomasz Jabłonowski podczaszy ziemi i starosta grodzki łomżyński ręką własną. Miejsce pieczęci.

34.

Działo się w Nurze w poniedziałek najbliższy przed świętem Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy roku Pańskiego 1696.

Wielmożny Baltazar niegdy Mikołaja Zakrzewskiego z Ołdaków nad Wielkim Brokiem na mocy sum swoich posesor swoim i Wielmożnej Doroty niegdy Wielmożnego Krzysztofa Gąseckiego [córki], żony swojej imieniem zastawia Szlachetnym Józefowi synowi Wojciecha i Stanisławowi synowi Jakuba Dmochowskim z Dmochów-Wochów i –Kudłów dziedzicom pewien grunt rozpoczynający od granicy Dmochowskiej i ciągnący się do morg Polakowskich, ciągnący się przez Rów, wzdłuż granicy Zielazowskiej, leżący na dobrach Ołdaki nad Wielkim Brokiem w sumie 200 złp.

Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Biały.

35.

Działo się w Nurze we wtorek, w przeddzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny roku Pańskiego 1696.

Szlachetny Paweł syn niegdy Wojciecha Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków ceduje Wielmożnemu Adamowi synowi Wojciecha Dmochowskiego sumy jakiekolwiek na dobrach Dmochy-Przeczki i Ołdaki-Wielki-Brok niegdy rodzicom zeznającego i temuż zeznającemu jakimkolwiek sposobem zapisane.

Przepisano z ksiąg grodzkich nurskich. Poprawiłem Zakrzewski.

36.

Działo się w Nurze w czasie bezkrólewia w środę, w przeddzień święta Świętego Tomasza Apostoła roku Pańskiego 1696.

Wielmożny Adam Dmochowski podał do oblaty urzędowi niniejszemu grodzkiemu starościńskiemu nurskiemu wpis przepisany z ksiąg grodzkich starościńskich łomżyńskich w tej osnowie: Działo się w Łomży we wtorek najbliższy po VI Niedzieli po Wielkanocy roku Pańskiego 1691.

Wielmożny Jan niegdy Pawła Godlewskiego z Godlewa-Łubów dziedzic, ziemi i powiatu nurskiego mieszkaniec daruje Szlachetnym Wojciechowi niegdy Macieja i Szymonowi synowi Jakuba Dmochowskim z Dmochów-Wochów dziedzicom część swoją spadłą po ojcu leżącą w dobrach Dmochy-Przeczki, która to część spadła również na Wielmożnych Szymona i Adriana Godlewskich braci zeznającego.

Przepisano z ksiąg grodzkich łomżyńskich. Czytane podług akt przez Łubę. Poprawiłem Wiśniewski ręką własną. Tomasz Jabłonowski podczaszy ziemi i starosta grodzki łomżyński ręką własną. Miejsce pieczęci.

Opatrzny Marcin Kuczyk woźny generalny koronny przybrawszy sobie Szlachetnych Floriana i Michała Dmochowskich zstąpił razem z nimi do dóbr wyżej wyrażonych Dmochy-Przeczki we wtorek najbliższy po święcie Świętego Jana Chrzciciela w roku 1691 i tamże wyżej wyrażonych Dmochowskich w posiadanie wszystkich dóbr zapisanych tymże przez Wielmożnego Jana Godlewskiego.

Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Sienicki ręką własną.

37.

Działo się w Nurze w czasie bezkrólewia, w poniedziałek po I Niedzieli po Wielkanocy roku Pańskiego 1697.

Szlachetny Florian syn niegdy Marcina Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków daruje Wielmożnemu Adamowi synowi Wojciecha Dmochowskiego z Dmochów-Wochów płoskę łąki z olszyną i pastwiskiem dziedziczną, ojczystą rozpoczynającą się od granicy Dmochów-Wochów i ciągnącą się do płoski zwanej Polnowska, leżącą między miedzami tegoż zeznającego z jednej i tegoż obdarowywanego z drugiej strony na dobrach Dmochy-Przeczki.

Przepisano z ksiąg grodzkich nurskich. Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Zakrzewski. Poprawiłem Zakrzewski. Miejsce pieczęci.

38.

Działo się w Nurze w poniedziałek najbliższy po II Niedzieli Wielkiego Postu roku Pańskiego 1698. 

Wielmożny Baltazar syn niegdy Wielmożnego Mikołaja Zakrzewskiego i Dorota niegdy Wielmożnego Krzystofa Gąseckiego córka, nawzajem małżonkowie z Ołdaków-Wielkich dziedzice darują Szlachetnym Wojciechowi niegdy Macieja ojcowi, Stanisławowi niegdy Jakuba zięciowi i Mariannie córce tegoż Wojciecha, żonie zaś Stanisława Dmochowskim z Dmochów-Wochów i –Kudłów dziedzicom w polu aż do teraz jarym płoskę pewną gruntu rozpoczynającą się od granicy Dmochów-Przeczków i ciągnącą się do Rowu między miedzami spadkobierców niegdy Szlachetnego  Piotra Ołdakowskiego z jednej i wzdłuż granicy Pieńkowskich z drugiej strony; także w polu innym, na przyszły rok ugorowym także płoskę [zwaną] Mazurowska rozpoczynającą się od dołku i ciągnącą się przez około siedem stajań do przeciętki, między granicą Zielazowską z jednej i miedzą Szlachetnych Michała Dmochowskiego i Ołdakowskich z drugiej strony, leżące w dobrach Ołdaki-Wielki-Brok.

39.

Działo się w Nurze we środę, nazajutrz święta Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela roku Pańskiego 1698.

Opatrzny Marcyan Kuczyk przybrawszy obie Michała i Kazimierza Dmochowskich z Dmochów-Wochów, z urzędowego wniosku Szlachetnego Wojciecha niegdy Macieja Dmochowskiego z Dmochów-Wochów dziedzica i Stanisława oraz Marianny Dmochowskich małżonków z Dmochów-Kudłów, zstąpił we środę najbliższą po święcie Zesłania Ducha Świętego roku niniejszego blisko ubiegłą do dóbr Ołdaki-Wielki-Brok i wprowadził tychże w posiadanie części zwanej Gąsecczyzna oraz Mazurowizna, gdzie jedną połowę otrzymał wyżej wyrażony Szlachetny Wojciech Dmochowski, zaś drugą połowę Szlachetni Stanisław i Marianna Dmochowscy nawzajem małżonkowie, darowanych tymże przez Wielmoznego Baltazara Zakrzewskiego i Dorotę Gąsecką z Ołdaków-Wielkiego-Broku w aktach niniejszych w poniedziałek najbliższy po II Niedzieli Wielkiego Postu roku obecnego.

40.

Działo się w Nurze we środę najbliższą  po IV Niedzieli Wielkiego Postu roku Pańskiego 1701. Szlachetny Maciej niegdy Franciszka po Wojciechu Dmochowskim z Dmochów-Przeczków dziedzic daruje Wielmoznemu Adamowi synowi Wielmożnego Wojciecha Dmochowskiego z Dmochów-Wochów dziedzicowi aby mieć na zapłacenie podatku w polu aż do teraz ozimym trzy i pół zagonów jarych rozpoczynających się od gościńca Andrzejewskiego ciągnących się przez drogę zwana Młynowa  i kończących się przy granicy seu polu zwanym Morgi między miedzami Pawła Godlewskiego z jednej i Szlachetnego Mateusza Dmochowskiego brata zeznającego z drugiej strony leżące na dobrach Dmochy-Przeczki.

Przepisano z ksiąg grodzkich nurskich. Poświadczam zgodność z wpisem w księdze Zakrzewski ręką własną. Bogucki ręka własną. Miejsce pieczęci.

41.

Działo się w Nurze w poniedziałek, w samo święto Świętego Antoniego z Padwy roku Pańskiego 1701.

Szlachetny Florian niegdy Marcina Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków daruje Wielmożnemu Adamowi synowi Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego z Dmochów-Wochów pewną płoskę łąki z olszyną, czyli około siedem zagonów rozpoczynającą się od granicy Dmochów-Wochów i ciągnące się do płoski siedlicznej [zwanej] Szczernowska między miedzami Michała niegdy Krzysztofa Dmochowskiego z Dmochów-Wochów z jednej i tegoż obdarywanego z drugiej strony leżące na dobrach Dmochy-Przeczki.

Przepisano z ksiąg grodzkich nurskich.

42.

Pod tym samym dniem. 

Wielmożny Adam syn Wojciecha Dmochowskiego kwituje Szlachetnego Floriana niegdy Marcina Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków dziedzica z sum jakichkolwiek scedowanych temuż zeznającemu przez Szlachetnego Macieja niegdy Franciszka Dmochowskiego po Wojciechu swoim i Szlachetnego Macieja brata imieniem przed aktami niniejszymi w poniedziałek najbliższy po V Niedzieli po Wielkanocy roku Pańskiego 1701 oraz sum scedowaneych przez Szlachetnego Pawła niegdy Wojciecha Dmochowskiego przed aktami niniejszymi  na dobrach Dmochy-Przeczki oraz z jednej morgi seu sumy 14 złp. na dobrach Ołdaki-Wielki-Brok [oraz] trzynastu zagonów jarych w części zwanej Plagowska tyle, co niegdy przodkom Szlachetnych Macieja i Pawła Dmochowskich sposobem zastawy zapisano, wyłącza z tego połowę części pozostającej w posesji pod Szlachetnymi Pieńkowskimi oraz posesję zwaną Swedzikowska dla siebie zeznającego.

Wypisano z ksiąg grodzkich nurskich. Poświadczam zgodność z wpisem w księdze Zakrzewski. Miejsce pieczęci.

43.

Działo się w Nurze w poniedziałek najbliższy przed świętem Świętego Matuesza Apostoła i Ewangelisty roku Pańskiego 1701.

Opatrzny Marcyna Kuczyk przybrawszy sobie Szlachetnych Michała i Szymona Dmochowskich z Dmochów-Wochów zstapił do dóbr Dmochy-Przeczki w poniedziałek najbliższy przed świętem Świętego Jakuba Apostoła blisko ubiegły z urzędowego wniosku Wielmożnego Adama syna Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego i tegoż w posiadanie płoski pewnej, tj. trzynastu zagonów jarych łąki z olszyną na mocy dwóch zapisów: pierwszego w czasie bezkrólewia, w poniedziałek najbliższy po I Niedzieli po Wielkanocy roku Pańskiego 1697, drugiego z poniedziałku, w dniu święta Świętego Antoniego z Padwy roku Pańskiego 1701, obu uczynionych  przed aktami nurskimi przez Szlachetnego Floriana niegdy Marcina Dmochowskiego sposobem darowizny.

Lectum z księgą przez Ołtarzewskiego.

44.

Działo się w Nurze w poniedziałek najbliższy po V Niedzieli Wielkiego Postu roku Pańskiego 1702.

Szlachetny Maciej niegdy Franciszka Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków zastawia Wielmożnemu Adamowi synowi Szlachetnego Wojciecha z Dmochów-Wochów trzy i pół zagonów ozimych roli z łąką rozpoczynających się od granicy Dmochowskiej i ciągnących się do płoski siedlicznej zwanej Szczesnowska seu Polnowska między miedzami tegoż wierzyciela z jednej i Szlachetnego Floriana Dmochowskiego z drugiej strony w miejscu zwanym Starawieś; także w innym miejscu trzy zagony ozime rozpoczynające się od drogi [zwanej] Świedowizna seu Ołdakowska i ciągnące się do granicy Poprzecznej między miedzami wierzyciela z jednej i Szlachetnego Mateusza Dmochowskiego z drugiej strony, leżące na dobrach Dmochy-Przeczki, w sumie 30 złp.

Lectum przez Ołtarzewski z księgą.

45.

Działo się w Nurze we czwartek najbliższy, w przeddzień święta Świętego Andrzeja Apostoła roku Pańskiego 1703.

Szlachetny Piotr niegdy Jakuba Zakrzewskiego z Kętlanki dziedzic imieniem Szlachetnej Anny córki niegdy Szlachetnego Macieja po Macieju Pieńkowskim z Pieńków-Kownatów dziedzic ceduje Wielmożnemu Adamowi synowi Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego sumy jakiekolwiek na dobrach Ołdaki-Wielki-Brok niegdy przodkom żony swej jakimkolwiek sposobem zapisane, w jakichkolwiek aktach przez jakiekolwiek osoby.

Przepisano z ksiąg grodzkich nurskich. Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Godlewski ręką własną.

46.

Ja Maciej przeszłego Franciszka Dmochowskiego z Dmochów-Przeczków znam tą kartą moją, którą tak ważną czynię jakobym w aktach nurskich zastawiał i zapisał Szlachetnemu Walentemu synowi Wojciecha Dmochowskiego z Dmochów-Wochów dziedzicowi jako niniejszym skryptem zastawę w aktach grodzkich nurskich przeze mnie uczyniony roku Pańskiego tysiącznego siedemsetnego czwartego / na płoskę naprzód w polu średnim ugorowym trzy ozimki roli żytem teraz zasiane przez kredytora poczynające się od drogi Andrzejewskiej ciągnące się do granicy Podłużnego Pola z jednej strony Szlachetnego Pawła Godlewskiego, z drugiej Mateusza Dmochowskiego brata rodzonego z tę stronę Przeczów; także na Przeczach siedem ozimków roli mniej czy więcej od granic Poprzecznej do drugiej granicy między miedzami temyż; także za Przeczami jeden zagon roli od Podłużnego Pola do drogi Andrzejewskiej między miedzami temyż/ to jest w dzień środowy po Świątkach approbuję, roboruję, konfirmuję na płoski pomienione w polu ozimym teraźniejszym jako i w drugim polu jarym teraźniejszym półtora ozimka roli mniej czy więcej z jednej strony Szlachetengo Szymona Dmochowskiego, z drugiej brata rodzonego od granicy pola Ozimego poprzecznej do morgów albo drogi co do Sutk bieży dotychczas w posesji zostające / a przez nieprzyjaciela akta nurskie spalono zapis, tenże zapis approbuję, konfirmuję od aktu do trzech lat uczyniony w sumie złotych polskich dwudziestu na pomienione płoski, też pomnienione płoski ze wszystkimi prawami, należytościami pomieniony Pan Walenty Dmochowski będzie trzymał w sumie złotych polskich dwudziestu od aktu roku tysiąc siedemset czwartego pomienionego do trzech lat i tak consequenter od trzech lat do trzech i do oddania sumy pokój ręczę pod zakładem takiejże sumy i forum sobie grodzkie nurskie perempto naznaczam, bez żadnej dylatij prawnej i excepcji. Działo się przy bytności Ichmościów nieżej podpisanych.

47.

Ja Józef syn Szlachetnego Wojciecha Dmochowski z Dmochów-Wochów znam tą kartą moją jakobym w aktach nurskich grodzkich kwitował, iż ja Szlachetnych Walentego i Mateusza Dmochowskich z Dmochów-Wochów dziedziców, braci moich rodzonych z sumy pięćdziesiąt złotych polskich zastawy mnie zapisanej przez Ichmość Pana Balcera Zakrzewskiego na Ołdakach-Wielkim-Broku leżącej w roku Pańskim tysiąc sześćset dziewięćdziesiątym szóstym kwituję, za dosyć uczynieniem i odebraniem sumy dobra w posesję puszczam i w aktach nurskich kwitować submituję się i dosyć czynić skryptowi pod zakładem wzwyż specyfikowanej sumy, forum sobie peremptorie naznaczam przed urzędem jakimkolwiek ziemi nurskiej. Działo się w Dmochach-Wochach dnia dziesiątego marca roku Pańskiego 1709.

Józef Dmochowski ręką własną

Adam Dmochowski brat do karty proszony ręką własną

48.

Między Ichmościami Panem Grzegorzem przeszłego Jana Nagórką i Heleną córką przeszłego Wojciecha Dmochowską małżonkami na Ołdakach-Połonij dziedzicem i reformacjalną od małżonka swego Panią według zapisu na złotych półtorasta w aktach grodzkich nurskich, który przez inkursyą szwedzką jest spalony oraz cum actis publicis zapisanego z jednej strony a Ichmościamy Pany Adamem burgrabią grodzkim nurskim, Walentym i Mateuszem synami pomienionego Pana Wojciecha Dmochowskimi z Dmochów-Wochów dziedzicami z drugiej strony kontrakt stanął w ten niżej opisany sposób, a najprzód wzwyż specyfikowany Pan Nagórka Pani Helenie Dmochowskiej małżonce swojej in omnibus conditionis zapis na sumę wyżej specyfikowaną niniejszym kontraktem approbuję, roboruję i do tejże sumy złotych polskich pięćdziesiąt na wszystkich dobrach ruchomych i nieruchomych etc., sumę dwieście złotych polskich zapisuję na dobrach Ołdakach Połonij i innych gdzie się kolwiek tknie i najdują się lokuję według pierwszego zapisu i teraźniejszego kontraktu in pacifica possesione konserwuję, który kontrakt pro reali inscriptione ma i mieć obliguję się i dożywocie zobopólne ciż małżonkowie w aktach zapisane nurskich approbują. A Ichmość Panowie Dmochowscy stosując się do dyspozycji Nieboszczyka Rodzica swego siostrze swojej rodzonej pomienionej Pani Helenie Dmochowskiej małżonce Pana Grzegorza Nagórki, której Nieboszczyk Rodzic wyposażając onę należytą według kontraktu umówionego oddał ochędoskie to jest in vestibus vestimentis ad connubium matrimoniale spectantis oraz wołów parę w taxie osiemdziesiąt tynfów, krów dwie z cielętami waloru złotych polskich czterdziestu także suplementując w ciężkim upadku tak lat dawniejszych jako i teraźniejszego tak w wiekcie oboje małżonków i z dziatkami ich świadcząc miłość przyjacielską onym w opiece przyjacielskiej konserwować deklarują się i złotych dziesięć ex nunc wyliczają także w upadkach różnych świadczyć według przyjaźni obowiązują się, który kontrakt takiego waloru mają i mieć chcą jakoby w aktach grodzkich nurskich był roborowany, a że wakans dla śmierći Nieboszczyka Ichmości pisarza ziemi nurskiej tedy ten kontrakt w aktach zambrowskich strony roborować lub w innych sobie niniejszym kontraktem naznaczają i pozwalają sub vadio dwustu złotych polskich i forum jakiekolwiek koronne naznaczają. Działo się dnia szóstego czerwca roku Pańskiego 1715 przy bytności Ichmość niżej podpisanych i do kontraktu pisania uproszonych ++

Adam Franciszek Zaleski K. Z. ręką własną

Adam Dmochowski burgrabia grodzki nurski przy tym będący i do kontraktu pisania proszony ręką własną.

49.

Działo się w Zambrowie w czwartek, nazajutrz święta Świętej Trójcy roku Pańskiego 1717. 

Wielmożny Adam syn niegdy Wielmożnego Wojciecha Dmochowskiego burgrabia grodzki nurski z Przeździecka-Dworaków dziedzic, ziemi nurskiej mieszkaniec zapisuje Wielmożnej Ludwice córce Wielmożnego Sebastiana Służewskiego żonie swojej prawej sumę 400 złp. na wszystkich dobrach na Przeździecku-Dworakach leżących.

Przepisano z ksiąg grodzkich zambrowskich. Potwierdzam zgodność z wpisem w księdze Dmochowski. Chojnowski ręką własną. Miejsce pieczęci.

50.

Ja niżej podpisany znam tym skryptem moim iż na moją tynfów dziesiątka biorę pożycznym sposobem Panów braci moich rodzonych, które na święto Świętego Wojciecha oddać deklaruję w roku teraźniejszym na co sie ręką moją własną podpisuję. Działo się w Dmochach dnia siódmego kwietnia roku Pańskiego 1718.

Adam Dmochowski burgrabia grodzki nurski ręka własną

51.

Ja niżej podpisany znam tym skryptem moim żem brał u rodzonych moich braci Panów Walentego i Mateusza Dmochowskich różnymi czasy podczas wojsk różnych cudzoziemskich i koronnyh na potrzebę moją to jest po pierwze złotych poslkich kopiejkami 14, po tym tynfów 8, także sześć tynfów a to sie działo po powietrzu to wszystko przyznaję żem winien i dla lepszej wiary ręką moją własną podpisuję się. Działo się w Dmochach dnia 15 czerwca roku Pańskiego 1720.

Adam Dmochowski burgrabia grodzki nurski ręką własną

52.

Działo się w Zambrowie w poniedziałek najbliższy przed świętem Świętego Antoniego z Padwy roku Pańskiego 1725.

Wielmożny Adam syn niegdy Szlachetnego Wojciecha burgrabia grodzki nurski z Dmochów-Wochów i –Przeczków dziedzic, powiatu nurskiego mieszkaniec daruje Szlachetnemu Mateuszowi niegdy wyżej wyrażonego Szlachetnego Wojciecha Dmochowskiego bratu swemu rodzonemu całą część swoją zwaną Tatusiowska leżącą na dobrach Dmochy-Przeczki.

Przepisano z ksiąg grodzkich zambrowskich Zakrzewski ręką własną. Miejsce pieczęci.

53.

Ja niżej podpisany ręką moją własną znam tą kartą moją, którą tak ważną czynię jakobym zapis w xięgach uczynił, iż ja bywszy w słabości zdrowia mego Szlachetnym Panom Braci Walentemu i Mateuszowi Dmochowskim rodzonym i ich sukcessorom najprzód w polu teraźniejszym jarym trzecią dół morga jako jest wymierzany i ograniczany na miejscu nazywające się Wielkie Marki; także w Olszynie za stodołami we dwu miejscach co się na mnie należy poczynające się od uwrocia pola ku Kudłów biegnącego zastawnego do drogi ku Sadłom biegnącej; także we dwu miejscach w pięciu i w trzech zagonach co na mnie należy totum interesse poczynające się od siedlisków ciągnące się do granicy Markowskiej w złotych polskich dziewięciu zastawnym sposobem zapisuję ze wszystkimi pożytkami pomienionych płosków na Dmochach-Wochach leżących i tej karcie dosyć czynić obliguję się z sukcessorami pod zakładem takiejże sumy, forum sobie w grodzie nurskim naznaczam. Działo się w Przeździecku-Dworakach dnia 28 maja roku Pańskiego 1735. 

Adam Dmochowski ręką własną

Walenty Dmochowski do karty proszony ręką własną

54.

Między Ichmościami Pany Mateuszem stryjem z jednej i Ichmościami Pany Wojciechem /który swoim i Antoniego także Franciszka Dmochowskich braci swoich rodzonych imieniem, od których pokój ręczy/ synowcem Dmochowskimi z drugiej strony po zeszłym niegdy Ichmość Panu Walentym Dmochowskim bracie i stryju bezpotomnie naturalnymi sukcessorami za mediacją i wynalazkiem przyjacielskim stanęła pewna i w niczym nieodmienna zgoda w ten niżej opisany sposób: Iż Ichmość complanantes mając spadłe na siebie sukcesją po wspomnianym Jegomości Panu Walentym Dmochowskim bracie i stryju swoim tak się pomiarkowali i podzielili. A najprzód zasiewu ozimego na części nieboszczykowskiej przez Ichmość Pana Mateusza zasianego połowę według naturalnej sukcesji Ichmościom Panom synowcom ustępuje; także na zasiew jary z tegoż podziału powinien będzie Ichmość Pan Mateusz grochu półkorca, jęczmienia korzec jeden, owsa korzec jeden, gryki półkorca i żyta na chleb ćwierć jednego; także inwentarzami jako to bydłem, końmi, owcami i inszymi drobiazgami równo według zgody przyjacielskiej. A Ichmość Panowie Wojciech, Antoni i Franciszek Dmochowscy synowcowie Jegomości Panu Mateuszowi Dmochowskiemu stryjowi swemu w budynkach tak gumiennych, chlewach jako też i mieszkalnym budynku przeszkadzać nie powinni. I nic a nic żadnych pretensji z powodu zasiewów, inwentarzów, ruchomości do siebie aż do dnia dzisiejszego niezostawują, na co się dla lepszej wiary rękami własnymi przy Ichmościach Przyjaciołach podpisuję. Działo się w Dmochach-Wochach dnia 22. marca roku Pańskiego 1738. 

Mateusz Dmochowski ręką trzymaną krzyż kładę +

Wojciech Dmochowski swoim i braci swoich imieniem

Łukasz Gostkowski komornik ziemski wiski jako przyjaciel proszony ręką własną

Jan Drewnowski burgrabia grodzki łomżyński przyjaciel do zgody proszony ręką własną

Andrzej Dmochowski przy tym będący przyjaciel ręką trzymaną +

Stanisław Dmochowski przy tym będący ręka trzymaną +

Adam Pieńkowski przy tym będący przyjaciel ręką trzymaną 

Franciszek Dmochowski przy tym będący przyjaciel ręką trzymaną

55.

Ja niżej na podpisie wyrażony znam tą kartą moją, iż ja mając i brat mój stryjeczny sprawę intentowaną w grodzie nurskim z Ichmością Panem Mateuszem Dmochowskim o sumę złotych polskich osiemdziesiąt, a że za mediacją przyjacielską nie skończywszy prawa zgodziliśmy się na tęż samą sumę osiemdziesiąt złotych polskich, której sumy przychodzi na mnie połowa, to jest złotych czterdzieści, gdzie ad racionem biorę od Jegomości Pana Dmochowskiego złotych trzydzieści, a jeszcze mi zostaje złotych dziesięć, które to złotych dziesięć przy kwicie autentycznym asekuruje się Jegomość Pan Dmochowski oddać i rzetelnie wyliczyć. Ja zaś asekuruję się jak sobie upatrzy czas Jegomość Pan Dmochowski jechać do kancelari nurskiej i ze wszystkiego prawa między nami intentowanego kwitować bez żadnych dylacyj i diffugiów in casu zaś aliciis imedimenti salwe sobie Ichmość Pan Dmochowski zostawuje do Ichmość Panów Konarzewskich aktorów w czym sobie w niedotrzymaniu obydwie strony gród nurski do odpowiedzialności naznacza. Działo się w Dmochach-Wochach dnia 29. grudnia roku Paańskiego 1751, na co się podpisuję ręką moją własną przy przyjaciołach niżej specyfikowanych.

Tomasz Konarzewski ręką trzymaną kładę krzyż ++

Piotr Dmochowski przy tym będący przyjaciel proszony ręką trzymaną kładę +

Jan Dmochowski przy tym będący przyjaciel proszony ręką trzymaną kładę +

Paweł Przeździecki przyjaciel proszony ręką trzymaną kładę +