Materiały źródłowe: Metryka Koronna nr 8 (1)

Zapraszamy do lektury kolejnej serii artykułów. Będą one zawierały wyciąg informacji dotyczące Dmochowskich i wsi Dmochy, które pojawiają się w publikacjach. Jako pierwszy publikujemy informacje o Dmochach z publikacji „Metryka Koronna nr 8. Liber intitulatus: Boleslai, Conradi, Janussii et Annae ducum Masoviae ab anno 1471 usque ad 1526” wydane przez Instytut Historii PAN, Anna Salina i Inga Stembrowicz, Warszawa 2018.

[8] MK 8, 1v

[Nowogród], 27 grudnia 1471

Dmochy alias Dmossyno

Eodem anno et die, dux Boleslaus duos mansos et quattuor iugera mensurae Culmensis sui veri ducatus inter ganicies Czyszewskie, Crzeczkowskie, Jasczoldi et Joannis cubicularii iacentes in sylva Lantowo prope Nur in districtu Warssouiensi sitos nobili Wladislao (8/3) de Dmochowo (2/5) pro novemsexagenis grossorum vendidit perpetue.

2/5 Dmochy, osada założona po 1417 przez Przecława ze Świerczy w powiecie nowomiejskim (MK 3, 62), z której wyodrębniło się kilka sąsiadujących ze sobą wsi położonych w powiecie nurskim, parafia Czyżewo Kościelne oraz Nur: Dmochy Stare (obecnie Dmochy-Glinki), Dmochy-Rodzonki, Dmochy-Przeczkowo (obecnie Dmochy-Przeczki, część wsi Dmochy-Wochy), Dmochy-Sadły (obecnie część wsi Dmochy-Wochy), Drewnowo-Dmochy (obecnie Drewnowo-Dmoszki, część wsi Złotki), Krzeczkowo-Dmochy (obecnie Dmochy-Wypychy), Łętowo-Dmochy (obecnie Drewnowo-Konarze), Sienica-Dmochy (obecnie Siennica-Puziki, część wsi Siennica-Pietrasze) (AHP Maz.; Wykaz; Zier. 155).

Wieś Dmochy była gniazdem Dmochowskich herbu Pobóg (P.A. Dmochowski, Próba sformułowania kryteriów określających przynależność rodową średniowiecznego rycerstwa – osadników pogranicza mazowiecko podlaskiego, w: Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia. Źródła do badań genealogicznych, red D. Rembiszewska, H. Krajewska, Łomża 2013, s. 255-256). W zapisce chodzi zapewne o obszar późniejszych wsi Dmochy-Przeczkowo bądź Dmochy-Sadły, leżących najbliżej Przeździecka, Załusek i Paprotnej.

8/3 Władysław (Włodek) Dmochowski z Łętowa-Dmochów, herbu Pobóg, zmarł po 1520, w wieku ok. 90 lat (PułtTest. 1, 311; ADP, Depositiones testium officialatus Pultoviensis 204, 19). Za informacje nt. Władysława Dmochowskiego uprzejmie dziękujemy P.A. Dmochowskiemu z Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.